Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8084, belépett felhasználók: 0.
   

Lőrinczy Veronika - főszerkesztő

 

Telefon: 30/9-670-313

szerkesztoseg@miabonyunk.hu

 

 

 

 

 MiAbonyunk WEBrádió engedélyszáma: W/000594/2011, szünetel

Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika ügyvezető, MiA SAFE Kft. 2740., Abony, Antos János út 20.

Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika, a MiAbonyunk SAFE Kft ügyvezető igazgatója

Szerkesztésért felelős személy: MiAbonyunk SAFE Kft. 2740., Abony, Antos János út 20., Lőrinczy Veronika főszerkesztő

Kiadó: MiAbonyunk SAFE Kft. 2740., Abony, Antos János út 20.

Telefon: 30/9-670-313
 

Az írások és képek valóságtartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. A szerkesztőség a számára beküldött anyagokat: képeket, cikkeket, a www.miabonyunk.hu -n megjelent hozzászólásokat, információkat, szabadon felhasználja. A www.miabonyunk.hu honlapon megjelent bármely információ utánközlése, képek átvétele és közzététele csakis a MiAbonyunk honlap főszerkesztőjének írásbeli engedélyével lehetséges, a forrás konkrét megjelölése mellett. Ellenkező esetben az utánközlőnek büntetőjogi felelőssége van és perelhető.

 

A MiAbonyunk újságról:

 ( Szünetel )

MiAbonyunk

 

Ne csak nézz, láss is!

 

Impresszum:

 

Kiadja a MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20.

 

Főszerkesztő: Lőrinczy Veronika

Elérhetőségek: 30/9-670-313, szerkesztoseg@miabonyunk.hu és vveroniq@citromail.hu

Megjelenik 6000 példányban

 

ISSN 2062-0233

 

Az írások és képek valóságtartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. A szerkesztőség a számára beküldött anyagokat: képeket, cikkeket, a www.miabonyunk.hu -n megjelent hozzászólásokat, információkat, szabadon felhasználja. Az MiAbonyunk újságban megjelenő fényképek, cikkek részben vagy teljes egészében történő utánközlése szigorúan tilos a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül! Az újság és weboldal információi csakis a forrás pontos megjelölésére való hivatkozással vehetők át.

 

 

 

Hirdetésfelvétel: 30/9-670-313 ( nyomtatott sajtó és internetes reklám )

 MiAbonyunk SAFE Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési és adatvédelmi Tájékoztatója
Általános rendelkezések
o A MiAbonyunk SAFE Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő érintetteket (a továbbiakban: Felhasználó(k)) a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint tájékoztatja a szolgáltatások keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenysége elveiről és szabályairól.
o A Szolgáltató adatai

Az adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) neve: MiAbonyunk SAFE Kft
Székhelye: 2740. Abony, Antos János u. 20
Cégjegyzékszáma: 13-09-133530
Adószáma: 11679565113.
Képviselő: Lőrinczy Veronika
A Szolgáltató e-mail címe: szerkesztoseg@miabonyunk.hu
Honlap címe: miabonyunk.hu, nagykorosma.hu , janikautosiskola.hu
Központi telefonszáma: +36-30-9-670-313
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-

 Irányadó jogszabályok

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végzi, különösen az alábbi jogszabályoknak megfelelően:
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR, hatályos: 2018. május 25. napjától),
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grtv.),
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.),
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.)

o A Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya a Szolgáltató sajtótermékeinek kiadásához és terjesztéséhez, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan adatkezelésekre, amelyek a Szolgáltató sajtótermékeiben és weboldalán megjelenített, vagy a Szolgáltató weboldalán található linken keresztül elérhető, a Szolgáltatótól eltérő személyek vagy szervezetek által közzétett tartalmakhoz, hirdetésekhez, egyéb marketing tevékenységekhez kapcsolódnak. E személyek és szervezetek adatkezeléséért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
o A Tájékoztató közzététele és módosítása

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a Szolgáltató székhelyén, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak kezdőlapján, impresszum címszó alatt.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amelynek esetén a módosított Tájékoztatót a jelen pontban foglaltak szerint elérhetővé teszi.

• Az Adatkezelés IRÁNYELVEI ÉS JOGALAPJA
o Az adatkezelés és adatvédelem irányelvei
? Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A Szolgáltató a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
? Célhoz kötöttség elve
A Szolgáltató személyes adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
? Adattakarékosság elve
A Szolgáltató az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, illetve a szükségesre korlátozódó személyes adatokat kezel.
? Pontosság elve
A Szolgáltató által kezelt személyes adatoknak pontosak és naprakészek, a Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
? Korlátozott tárolhatóság elve
A Szolgáltató személyes adatokat olyan formában tárol, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
? Integritás és bizalmas jelleg elve
A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
? Elszámoltathatóság elve
A Szolgáltató felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.
o Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatot a Szolgáltató akkor kezelhet, ha
a) a Felhasználó hozzájárult személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő érdekei.

A Felhasználó a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a személyes adat szolgáltatásához kötött szolgáltatások nyújtását megszünteti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, illetve a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettségekhez kapcsolódó további adatkezelés jogszerűségét.
A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A Felhasználó által megadott személyes adatok helytállóságáért és megfelelőségéért, továbbá a Felhasználó által megadott személyes adatokkal történő valamennyi felhasználói aktivitásért kizárólag a Felhasználó felel, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár.
A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezeléséhez a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása szükséges, ennek hiányában 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adata nem kezelhető. A Szolgáltató az elérhető technológiára figyelemmel ésszerű erőfeszítéseket teszi meg ilyen esetekben annak ellenőrzésére, hogy a hozzájárulást a szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg.
A Szolgáltató nem kezel faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat (személyes adatok különleges kategóriái).

• A Szolgálató egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelések RÉSZLETES SZABÁLYAI
A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó felhasználói személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten, az adott adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
A Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével egyidejűleg elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési feltételeket.
Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, az előfizetési szolgáltatás nyújtásának és személyes használatának biztosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, az előfizetés adminisztrációja körében különösen a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése, a kintlévőségek kezelése.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt, a Szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítése.
A Felhasználó személyes adatainak kezelésében a Szolgáltató alkalmazásában álló munkavállalók, és a Szolgáltató által egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek vesznek részt.
A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal (ripost.hu) használata
A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak regisztráció nélkül szabadon látogathatók.
A weboldal megtekintése során a Szolgáltató szerverei a technikai működéshez kapcsolódóan automatikusan, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzítik a Felhasználó számítógépének a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódó alábbi adatait: a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt számítógép operációs rendszerének és böngésző programjának adatai, a weblapon tett látogatás kezdő és befejező időpontja, a belépő és a kilépő oldal URL-je.

Az így rögzített adatok a Felhasználó személyes adataival - jogszabály által kötelezően előírt esetek kivételével - nem összekapcsolhatók. A rögzített adatokat a Szolgáltató statisztikai adatokká dolgozza fel, és kizárólag látogatottsági statisztikai célokra, a felhasználói szokások általános elemzésére, a Szolgáltató szolgáltatásai minőségének növelésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztésére, a honlap működésének ellenőrzésére használja fel.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.
A weboldalak megtekintése során a Szolgáltató egyes szolgáltatásai a Felhasználó számítógépére egyedi azonosítót, ún. cookie-t küldenek. A cookie-k a Felhasználó részére személyre szabott szolgáltatások nyújtásának megkönnyítését szolgálják.
A cookie-k alkalmazása során a Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.
A cookie fogadásának Felhasználó általi tiltása, illetve a cookie Felhasználó általi törlése a weboldal látogatásának nem akadálya, de egyes szolgáltatások igénybe vétele csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.
Adatfeldolgozók:
Tárhely szolgáltató:
- MAXER Hosting Kft. Adószám: 13670452-2-08. Cégjegyzékszám: 08-09-013763. Tel.: +3612579913. FAX: +3617001951 email: info@maxer.hu
? Kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval a Szolgáltató nyilvánosan közzétett elérhetőségein kapcsolatba lép, úgy a Szolgáltató rögzíti a Felhasználó nevét, továbbá
- postai úton történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó levelezési címét,
- telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó telefonszámát, illetve a telefonbeszélgetés hangfelvételét,
- e-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó levelezési címét.
Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, illetve a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügylet Szolgáltató általi intézése.
A Felhasználók személyes adatainak kezelésében a Szolgáltató alkalmazásában álló munkavállalók, és a Szolgáltató által egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek vesznek részt.
A Szolgáltató az ügylet intézéséhez igénybe veheti az ügylet tárgya szerinti külső szolgáltatók közreműködését, akik részére a Felhasználó személyes adatait szükség szerint továbbíthatja.
A Szolgáltató a Felhasználó rögzített személyes adatait a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügylet elintézésének befejezését követő 90 napig kezeli, illetve ezen belül addig, amíg a Felhasználó egyébként nem kéri a személyes adatainak törlését. Amennyiben a Szolgáltató jogos érdeke a Felhasználó személyes adatainak további kezelését indokolja, a személyes adatokat a Szolgáltató jogos érdekének fennállásáig kezeli.
o Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltató azon munkavállalói és a Szolgáltató által egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munkaszerződésükből, vagy egyéb szerződésükből fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.
A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz az annak érdekében, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek a Szolgáltató utasításának megfelelően kezeljék a személyes adatokat.
Az adatkezelés során a Szolgáltató nevében a Szolgáltatóval írásban megkötött szerződés alapján a Tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók is közreműködnek, akik részére a Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat adatfeldolgozás céljából átadni.
A Szolgáltató kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés követelményeinek való megfelelését és a Felhasználók jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozók tevékenységük során személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató a döntéseinek végrehajtása érdekében, a Szolgáltató írásbeli utasításai alapján kezelnek.
A Szolgáltató jogszabály vagy jogerős hatósági határozat alapján jogosult és köteles a jogszerűen rendelkezésére álló személyes adatot harmadik személynek vagy az illetékes hatóságoknak kiadni.
A fentieken túlmenően a Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át.
o Adatbiztonsági intézkedések
A Szolgáltató a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint a Felhasználók jogait érintő kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy megfelelő adatbiztonságot garantálja, ennek keretében megakadályozza különösen a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
E kötelezettségek megtartását a Szolgáltató minden olyan harmadik személy részére előírja, akiknek adattovábbítás keretében személyes adatokat ad át.
A Szolgáltató az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.
A Szolgáltató késedelem nélkül, lehetőség szerint az arról való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH, vagy felügyeleti hatóság) az adatkezelése során bekövetkező adatvédelmi incidenseket, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Felhasználók jogaira nézve.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználók jogaira nézve, a Szolgáltató késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről.
Ha a Szolgáltató által végzett adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – módja, típusa – valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználók jogaira nézve, a Szolgáltató az adatkezelés megkezdését megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés a Szolgáltató által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a Szolgáltató a személyes adatok kezelését megelőzően konzultál a felügyeleti hatósággal.

• A Felhasználók jogai
o A Felhasználó jogai a Szolgáltató adatkezeléséhez kapcsolódóan

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon a Szolgáltatóról és képviselőjéről, a tervezett adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a Szolgáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, a Szolgáltató jogos érdekéről, az adatkezelés időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint az az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről (tájékoztatás joga).
A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre (a személyes adatokhoz való hozzáférés joga).
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog). A Szolgáltató nem köteles a személyes adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, statisztikai célból, a Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges.
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha
- vitatja a személyes adatok pontosságát, a személyes adatok pontosságának Szolgáltató általi ellenőrzése időtartamára,
- az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
- a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez
- a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (az adatkezelés korlátozásához való jog).
A korlátozás időtartama alatt a Felhasználó személyes adatait a tárolás kivételével csak az Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.
A Felhasználó jogosult arra, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Felhasználó– ha ez technikailag megvalósítható – kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).
A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. A Felhasználó tiltakozása esetén a Szolgáltató a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést megalapozó kényszerítő erejű jogos okok elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel szemben, vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak (tiltakozáshoz való jog).
A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (automatizált döntéshozatal).
o A Szolgáltató eljárása a Felhasználó jogainak érvényesítése érdekében

A Szolgáltató a Felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban – ideértve az elektronikus utat is –, vagy a Felhasználó kérésére szóban adja meg.
A Szolgáltató a Felhasználó jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Felhasználót nem áll módjában azonosítani. Ha a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk megadását kérheti.
A Szolgáltató köteles a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelte,
- a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- a személyes adatok kezelése jogellenes,
- a személyes adatokat a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A Szolgáltató minden olyan harmadik felet tájékoztat a felhasználói adatok valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
A kérelem összetettsége és a kérelmek száma alapján szükség esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató annak okai megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a tájékoztatást elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.
Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Felhasználó részére adandó tájékoztatást és a Felhasználó kérelmére szükséges intézkedéseket díjmentesen kell biztosítani. Egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Szolgáltatót terheli.
• Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató általi adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével, panaszával egyeztetést kezdeményezhet a Szolgáltatóval, az alábbi elérhetőségeken:
postacím: 2740. Abony, Antos J. u. 20. telefon: +36-30-9-670-313 email: szerkesztoseg@miabonyunk.hu
Amennyiben a Felhasználó jogai sérelme esetén nem kíván a Szolgáltatóval egyeztetni, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.
A NAIH elérhetőségei:
- cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
- postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
- telefonszám: +36 1 391 1400,
- fax: +36 1 391 1410,
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
- honlap: naih.hu.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a per a Felhasználó választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása során a bíróság soron kívül jár el.

Abony, 2018. május 20.


Anonim látogatóazonosító (cookie) kezelése
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. 

Címke felhő:

Szavazás
Ön melyik képviselőjelöltre szavazna az 8-as választókerületben?
   
 Tóthné Somodi Ildikó VFE 
 Dr. Egedy Zsolt Mihály Független 
 Sáfránné Baranyi Beatrix Fidesz- KDNP 
   
Eredmény
Programok

A sarokkanapé, a kis lakások megmentője

Azok, akik kis lakásban élnek, pontosan tudják, hogy minden egyes ...

Miért kulcsfontosságú, hogy rendszeresen ápoljuk cipőinket?

Nincs kiábrándítóbb, mint egy koszos, igénytelen, ápolatlan cipő, akkor is, ...

Milyen hatással van az új NAV törvény az ERP rendszerekre?

Magyarországon időről időre módosulnak az adótörvények, ezzel aligha mondtunk újat. ...

Milyen tápot válassz a kölyökkutyádnak?

  Egy kiskutya rengeteg örömet tud hozni egy család ...

Hogyan lehet hatásos marketingszöveget írni?

Míg bő húsz évvel ezelőtt elég volt a termék néhány előnyét, esetleg az árát kiemelni egy-egy szórólapon, ma már merőben más a helyzet. Egyrészt több helyre kell szöveges tartalmat gyártanod, másrészt a nagy zaj miatt különösen frappánsan kell megfogalmazni a mondandódat, ha azt szeretnéd, hogy az olvasóból konverzió legyen.

Így telepítsük a csepegtető szalagot!

  A csepegtető öntözésnek köszönhetően nagyon sokat spórolhatunk a ...

Egy modern mennyezeti LED lámpa a te otthonodból is hiányzik

A modern mennyezeti LED lámpa napjainkban már a legtöbb otthonban fellelhető. Sokan gondolták úgy, hogy a régi, energiapazarló fényforrásokat lecserélik korszerűbbre, és megreformálják a világításrendszerüket. És te? Közéjük tartozol?

Korszerű implantációs eljárás csontpótlás nélkül

A csontpótlásos kezelés egy komplex, költséges folyamat, érthető, hogy sokan miért nem szeretnének belevágni. Szerencsére a modern fogászati fejlesztések lehetővé tették, hogy számukra is adott legyen egy optimális megoldás, egy speciális implantátumos technika.


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok