Mi Abonyunk - A doni tragédia áldozataira emlékeztek Abonyban is
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8066, belépett felhasználók: 0.

veroniq - 2014.01.15. 11:49

 

Az elmúlt hét végén, január 12-én immár hagyományos megemlékezést tartottak Abonyban a Donkanyarnál elesett hősök emlékére. A rendezvényt délután négy órakor a Kultúra Házában kezdték, amikor Markó Ferenc remek kiállításának megnyitóját tartották az impozáns új épületben. A tárlat most is látogatható- címe Abonyi katonák a Donnál- ha szeretnék a múltat ily módon is felidézni, látogassanak el a Kultúra Házába és tekintsék meg azt. Érdemes! A résztvevők a katolikus Templom előtt emléktűz gyújtással tisztelegtek, majd a rendezvény a templomban folytatódott. Ünnepi beszédet Györe Csaba tanár úr mondott. Közreműködött a Kéknefelejcs Népdalkör, a Kinizsi Gimnázium és Petrucz György. Fotók: Polyák Attila

 

 

 

Az alábbiakban Györe Csaba tanár úr emlékező beszédét teszem közzé teljes terjedelmében, és Polyák Attila rendezvényen készült fényképeivel illusztrálom.

 

Tisztelt emlékezők!

Emlékezni hívjuk az élőket, elsiratni a holtakat!

 

Emlékezni a 2. magyar hadsereg tragédiájára,amelynek katonái a volt Szovjetúnió területén, a Don folyó mellett embertelen körülmények között vívott harcok során tízezerszámra értelmetlenül vesztették életüket,
Egyenruhás katonák és a haza fegyveres szolgálatától és az uniformistól eltiltott munkaszolgálatosok szenvedéseit idézzük fel, amely 71 év távolából is megrenditő. és figyelmeztetés az utókor számára.
     

A II. vh. idején is – úgy mint háborúk idején – jöttek a frontról a halálhíreket hozó értesítések, de hangosan csak a Wermacht és szövetségesei sikeres hadmozdulatairól lehetett beszélni.
A háború után megint nem emlékezhettünk, emlékművet nem állíthattunk, mert tiltotta a hatalom. Hiszen a magyar katona, aki az életét áldozta – a kor szóhasználatával – népellenes parancsot teljesített.

Sokára, de eljött az ideje, hogy a nemzet és lakóhelyünk közössége is elsirathatja azt a százezernyi katonát, akik az életüket áldozták a II. vh. során olyan célokért, amelyekkel lélekben talán egy pillanatra sem tudtak azonosulni.

 

Most kísérjük végig röviden a tragédiához vezető utat az igazságtalan, nemzeti érdekeinket és önérzetünket semmibevevő trianoni békétől.
Területünk kétharmadát elveszítettük,haderőnk létszámát és felszerelését a minimumszint alatt állapították meg.
A vezérkar főnöke 1933 júniusában emlékiratában figyelmeztetéssel fordult az államvezetéshez: mindaddig, míg katonailag annyira nem fejlődünk, hogy háború viselésére képesek leszünk, állampolitikánknak a maga részéről kerülni kell a háború lehetőségét.
Kérdés: Változott-e annyit a magyar haderő helyzete, 1933 és 1941 között, hogy vállalhattuk a hadviselés kockázatát?

 

A háború legelején győztesen terjeszkedő Németország azonban ugyancsak megnövelte a magyar hadvezetés és kormány étvágyát, s a korábban saját maga által felismert veszélyekre ügyet sem vetve vállalta a hadviselés kockázatát.
Szólni kell még a kiképzés alacsony színvonaláról.
A hadsereget szinte csak támadásra képezték ki, védelemre alig, folyóvédelemre pedig egyáltalán nem.
Mivel Magyarország készületlenül lépett a háborúba, igyekezett magát – német beleegyezéssel – minimális haderővel képviseltetni.

 

1942 januárjában a német hadvezetőség nagyobb erőket követel. Keitel vezértábornagynak a magyar tábornokokkal folytatott – nem egészen simán lezajlott- vitája után a Wehrmacht megkapja a kért létszámot a 200 ezer emberből álló 2. magyar hadsereget.

 

A végzetes következményekkel járó döntésben meghatározó szerepe volt annak, hogy a magyar vezetés a trianoni béke reviziójának reménye miatt ki volt szolgáltatva Hitlernek. Ráadásul a kezdeti német sikerek után könnyű győzelemben bízva túlbecsülték a németek katonai erejét.
1942 nyarán elindult Kelet felé 2. magyar hds, és állandó harcok közepette érte el a Don folyót, ahol a védelem kiépítését kapta feladatául. Méghozzá téli védelemre kellett felkészülni és páncélelhárításra, amelyhez a feltételek egyáltalán nem voltak biztosítva.

 

Kikből is állt ez a hadsereg?


A behívottak 90 %-a földhözragadt nincstelen, akiknek nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell küzdenie kétezer kilométerre a határainkon túl, holott a magyar ember lelki alkatából adódóan az országhatár erőfeszítésének határait is jelentette.
A katonák átlagéletkora 30-40 év között van, szinte valamennyien családos emberek.

 

Tisztjeik zömében tartalékosok, tanítók, tanárok, tisztviselők, akik együtt élnek, együtt éreznek katonáikkal, a harcászathoz azonban nem igazán értenek. A másik rész a hívatásos állomány, akik érzelmileg lényegesen távolabb állnak a katonáktól. Szombathelyi vezérezredes 1942 októberében világosan látja – s ezt a tábornoki kar előtt ki is fejti-, hogy a németek a háborút elvesztették.
„Le kell vonnunk tévedéseink konzekvenciáit” – mondja – amely a 2. Magyar Hadsereg visszavonását is jelentette volna.

 

A katonák tízezreinek céltalan feláldozása katonailag és emberileg is értelmetlen, felelőtlen követelmény. Szükségképpen előfordul minden háborúban, hogy a katonai eskü fölé kell emelkednie a lelkiismeretnek. A parancsnok nem csak valami katonai gép,hanem ember is legyen! Merjen ember lenni , és merje
vállalni az esetleges következményeket, ha a sors úgy rendeli, hogy emberek tízezrei , százezrei vannak rábízva,és az életük az ő szavától, döntésétől függ.
Arra kell minden parancsnoknak törekednie, hogy minél kevesebb áldozattal minél nagyobb sikert vívjanak ki. A drága magyar vérrel takarékoskodnia kell, ezt minden magyar parancsnoknak kötelességévé teszem.
A háború azonban ezt a szép elvet felülírta.

 

Jány Gusztáv hadseregparancsnokot azonban az ésszerű kitérő védelem helyett a Hitler által elrendelt merev védelem alkalmazására utasítja. A kiadott jelszó is ennek a gondolatnak a jegyében fogant: nincs hátra, csak előre van!
200 ezer magyar katona áll a Don partján l943 január 12-én. A Don-kanyar, amelyet a 2. magyar hadseregnek védenie kell, 208 km hosszúságú, 27 technikailag jól felszerelt ezrednek megfelelő védővonal!

 

A 2. m. hds. 18 ezredből áll. Az emberek éheznek,fáznak, tartalék nincs, felváltásra nem számíthatnak. A vonóerőt képező lovak sorra hullanak. A hőmérséklet váratlanul jelentősen csökken: - 35 fokot mutatnak a hőmérők. Befagynak az akkumulátorok, az őrök keze ráfagy a puskára. Vakító fehérség mindenütt.
Az otthon, a család felé szállnak a gondolatok a viszontlátás leghalványabb reménye nélkül.
Január 12-én szokatlan, szinte vihar előtti csend ül a Don fölött. 9 óra 45 perckor azonban rettenetes dübörgés kezdődik Uriv térségében.a tüzérségi előkészítés zaja. Majd egy óra múlva megindul a roham, amely kifejezetten Uriv térségére a 4. és a 35. gyalogezredek által védett frontszakaszra irányul.


A 4. gyalogezred létszáma 1442 fő és 42 tiszt. Hosszanti irányban, mélység nélkül szétszórtan néznek szembe a támadók két hadosztályával,amely három hullámban támad, az utolsóban harckocsik bevetésével, amelyek a magyar tüzérségi tűzre érzéketlenek. Az elterjesztett hírek a 4. és a 35. gyalogezredek helytállását megkérdőjelezték. Az igazság az, hogy a két gyalogezred nem hátrált meg.

 

A túlerő több helyen áttörte a védővonalat, a jelentéktelen körlettartalékok bevetése csak helyenként és rövid időre tudta feltartóztatni a lendületesen támadó ellenséges erőket. A hézagokon átrohanó szovjet csapatok és harckocsik dél tájban már egyes tüzérségi állásokat is elértek, azokat legázolták, vagyis a halállal viaskodó küzdők tüzérségi támogatás nélkül maradtak.
Pedig katonai mondás szerint a „ tüzérség a háború istene”. A korszerű háborúnak még egy „ földi istene „ is van:a harckocsi. A lerohant gyalogezredek zászlóaljait sajnos egyik sem tudta segíteni.

 

Január 12-én délután a hadsereg parancsnoksága úgy intézkedett, hogy egy harccsoportot hoznak létre, hogy reggel ellentámadást indítson az Uriv térségében előretörő szovjet csapatok ellen Ez a terv nem volt eléggé átgondolt, eleve kudarcra volt ítélve. Ez a harccsoport kb. 50-60 km-re volt Urivtól. Ezt a távolságot egy éjszaka alatt hóban, fagyban nehéz körülmények között kellett megtennie. Az általuk intézett ellentámadásban ez a katonai egység teljesen megsemmisült.

 

1943. január elsején a német parancsnokság parancsot adott a Kramer-hadtest magyar parancsnokság alá helyezéséhez.
           „ A hadtest-parancsnokságot különleges használatra taktikailag a 2. magyar hadseregnek rendelem alá... Úgy tagozódjanak, hogy a 2. m. hds. elleni orosz betörés esetén a helyzetet helyre tudják állítani.

 

Lényege az, hogy az erőket semmiképpen sem aprózzák el és ne egyenként használják fel, hanem egyesítve és lehetőleg a támadó ellenséges szárnyak mélységében a szükséges ellentámadás végrehajtásához.” - írta parancsában Weichs báró vezérezredes.
Hitler azonban személyesen állította le a Kramer-hadtest által indítandó ellentámadást.
A 2. magyar hadsereg ellenállása,minden erőfeszítés ellenére, néhány nap alatt összeomlott.


A harcokban résztvevő csapattiszt emlékirataiban így emlékezik: Most már nem léteznek sem földi, sem égi „istenek”, melyek megmenthetnék a II. magyar hadsereg kegyetlen áldozatot hozó katonáit! Néhány óra van csak hátra, aztán...aztán a Don folyó mentén az irgalmas hófúvás fehér takaróval fedi el az előző napok kataklizmájának szörnyű nyomait: a kővé fagyott katonák ezreit, a sebesültek hóra ömlött vérét, a harckocsik által letaposott, elnémított géppuskákat, ágyúkat, a gránátok, rakéták, aknák füstös, mocskos foltjait. Mindenütt fehérség, végtelen fehérség.
Hét hónapi véres küzdelem után most már végleg visszatér a csend a Don partjára.
            Megkezdődik a visszavonulás Nyugat felé, melynek során az éhezés és fagyhalál szedi ezerszámra az áldozatait.


             

Bártfai Szabó László visszaemlékezésében így összegzi a Don menti harcokat:
„ Ami történt és ahogy történt, az nemzeti katasztrófa volt. De a holtak – vallom – nem hallgatnak. A katonahalottak az idők végezetéig élnek és vádolnak,ha haláluk bűnös politika következménye volt.”

Keresztúri Dezső szép verssoraival emlékezzünk az áldozatokra:

 

                „Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek.
                  Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.
                  Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat!
                  Áldozatunk nem a gaz jogcíme: JÓRA PARANCS!

 

Az ő helytállásuk nemzeti történelmünk egy darabja.

 

Emlékezzünk!
Hiszen jövője csak a múltját tisztelő nemzetnek lehet.

 

Abony retro:
 2 Hozzászólás   
Ajánlott cikkek:

Rejtélyes történetek kötődnek a Szapáry-kúria épületéhez

Napi extra retro mára

RETROOOOOO

100 éve történt: Fantasztikus olvasóink vannak

Ernő bácsi: A velünk élő történelem

Vajon ezen a télen látunk majd ilyet?

Hamarosan semmi sem marad belőle, élt 185 évet

Mészáros István így kezdte! Ma Abonyban van híres vendéglője

Régen volt, igaz volt: Hét éve, októberben

A Mazsihisz Lázár Jánosnak írt, hogy fel kéne újítani az abonyi Zsinagógát is....

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!
Megemlékezés

Tóth Péter -

2014.01.16. 17:14:35

Most tényleg többen voltak mint a tavalyi kiállításon és megemlékezésen. Lehet, hogy a tavalyi kiállításon azért voltak kevesebben mert kicsi volt a hely?

Doni megemlékezés

Markó Ferenc -

2014.01.15. 19:34:01

Az elmúlt évek Doni megemlékezéseit véve alapul, most jóval többen eljöttek az elesett katonáink tiszteletére tartott megemlékezésre.

Öröm volt látni a sok új arcot, főleg a fiatalokét a megemlékezők soraiban.

Szerény véleményem szerint Abony méltóképpen megtisztelte elesett hőseinek emlékét!


Szavazás
Önnek van már védettségi igazolványa?
   
 Van, mert beoltattam magam 
 Van, mert átestem a COVID-on 
 Beoltattam magam, de még nem kaptam meg 
 Nincs, mert még nem oltattam be magam 
 Nincs, és nem is akarom, hogy legyen!  
   
Eredmény
Programok

Milyen tápot válassz a kölyökkutyádnak?

  Egy kiskutya rengeteg örömet tud hozni egy család ...

Hogyan lehet hatásos marketingszöveget írni?

Míg bő húsz évvel ezelőtt elég volt a termék néhány előnyét, esetleg az árát kiemelni egy-egy szórólapon, ma már merőben más a helyzet. Egyrészt több helyre kell szöveges tartalmat gyártanod, másrészt a nagy zaj miatt különösen frappánsan kell megfogalmazni a mondandódat, ha azt szeretnéd, hogy az olvasóból konverzió legyen.

Így telepítsük a csepegtető szalagot!

  A csepegtető öntözésnek köszönhetően nagyon sokat spórolhatunk a ...

Egy modern mennyezeti LED lámpa a te otthonodból is hiányzik

A modern mennyezeti LED lámpa napjainkban már a legtöbb otthonban fellelhető. Sokan gondolták úgy, hogy a régi, energiapazarló fényforrásokat lecserélik korszerűbbre, és megreformálják a világításrendszerüket. És te? Közéjük tartozol?

Korszerű implantációs eljárás csontpótlás nélkül

A csontpótlásos kezelés egy komplex, költséges folyamat, érthető, hogy sokan miért nem szeretnének belevágni. Szerencsére a modern fogászati fejlesztések lehetővé tették, hogy számukra is adott legyen egy optimális megoldás, egy speciális implantátumos technika.

Vizelettartási gondok megoldására ajánlott a lézerkezelés

 

A nőket érintő egyik nagyon érzékeny témakörről van szó, amelyet más területekhez hasonlóan a hölgyek szeretnek magukba fojtani. Nem beszélnek róla, pedig ha beszélnének, rájönnének, hogy rengeteg sorstársuk van, aki hasonló panaszokkal küzd, és egyáltalán nem kor függvénye az, hogy valakinek van vagy nincs vizelettartási problémája.

 

 


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok