Mi Abonyunk - Már minden világos a Világosság úti rémálommal kapcsolatban
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8078, belépett felhasználók: 0.

veroniq - 2014.09.09. 22:05

Abony város jegyzőjétől, Dr. Balogh Páltól kértem segítséget a közelben lakók nevében egy gyakorlatilag szétlopott, ezért balesetveszélyessé vált ház ügyében. Megtudtam, hogy ők még télen intézkedtek, és az illetékes hatóságnak jelezték, hogy életveszélyes a szétrabolt ingatlan. Ennek ellenére az ég egy adta világon a mai napig nem történt semmi. Természetesen ezt jelzem a megfelelő helyre. Addig is, itt van a levelezésünk és korábbi cikkünk.

Dr. Balogh Pál, Abony Város jegyzője:

" Tájékoztatom, hogy hivatalunk közterület-felügyelete a tél folyamán felmérte a városban található romos, illetőleg megbontott épületeket és 35 – köztük az érintett Világosság utcai - épülettel kapcsolatban kezdeményezett eljárást az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt illetékes építésrendészeti hatóságnál, a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal. Járási építésügyi Hivatalánál (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) "


Levelem, melyet a jegyzőnek írtam, a következő volt:

Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton fordulok Önhöz ismét, segítséget kérve. Az alábbi linken a Világosság út elején jobbra a második házról van szó.

http://www.miabonyunk.hu/cikkek/2014/09/02/A_pusztulat_a_Vilagossag_uton

 A közelben lévők attól félnek, hogy ledől az épület teteje. Kérdésem: Mi a teendőjük?

Talán érdemes lenne egy közleményt kiadni, megjelölve a jogszabályi helyeket, hogy mit lehet tenni ilyen esetekben, hogy egy épületet körbekerítsenek, életveszélyessé nyilvánítsanak. Bár nem vagyok szakember, de szemmel láthatóan sajnos ez lesz az épület sorsa hamarosan, illetve már most is az.

Fáradozását nagyon köszönöm!

Köszönettel kívánok Önnek és munkatársainak további jó munkát:


Lőrinczy Veronika főszerkesztő

Dr. Balogh Pál jegyző válasza teljes terjedelmében az alábbiakban olvasható:

          Abony Város Jegyzőjétől
_________________________________________________________________________________
2740 Abony, Kossuth tér 01. Tel: 53) 360-010

Lőrinczy Veronika részére
főszerkesztő

miabonyunk.hu

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

Az Ön által fölvetett kérdéskört az alábbi, főbb jogszabályi rendelkezések szabályozzák:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( a továbbiakban Étv.) 48 §. (1) bekezdése alapján szabálytalan a jogszerűtlenül, jogosulatlanul vagy szakszerűtlenül megkezdett és végzett tevékenység.
Jogszerűtlen az építési vagy bontási tevékenység, ha a jogszabály alapján engedélyhez vagy tudomásul vételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet:
a) engedély vagy tudomásul vétel nélkül,
b) az engedélytől vagy tudomásul vételtől eltérően,
c) az engedély jogerőssé válása nélkül - kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá válik -,
d) a jogerős engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére
végzik.

Az Étv. 52. § (1) bekezdése szerint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építési folyamat résztvevőivel szemben - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben, a 48. § szerinti szabálytalanságok esetén - a következő jogkövetkezményeket alkalmazza:
a) figyelmeztetés,
b) hatósági kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére,
c) a tevékenység megkezdésének, folytatásának megtiltása vagy leállítása,
d) bírság megállapítása,
e) a névjegyzéket vezető kamaránál eljárás kezdeményezése.

Az Étv. 46. § szerint az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat.

Az építésfelügyeleti hatóság az e [Étv.] törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket.
Ennek keretében
a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le,
b) a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység
ba) végzésének szakszerűségét, jogszerűségét,
bb) résztvevőinek jogosultságát,
bc) végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát,
bd) folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét,
c) a jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le,
d) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le,
e) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében
ea) építésfelügyeleti intézkedést tesz,
eb) építésfelügyeleti bírságot szab ki,
ec) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot,
f) szakhatósági eljárást folytat le.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 67-68-69. §- ai értelmében:
„ 67.§ (1) Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást a (2) bekezdésben meghatározott esetekben hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére és bejelentés alapján folytat le.
(2) Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy
a) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését a jogerős építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési tevékenységgel,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzését építési vagy bontási engedély nélkül,
c) a bontási tevékenységet a tevékenység megkezdésének tudomásulvétele nélkül vagy az építésfelügyeleti hatóság tiltása ellenére,
d) az engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat vagy az országos építési követelmények megsértésével
(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.
(3) Az építésfelügyeleti hatóság az építésrendészeti eljárása keretében a szabálytalan építési tevékenységről történő tudomásszerzésétől számított hatvan napon belül tisztázza a tényállást, melynek keretében
a) vizsgálja, hogy a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen építési tevékenységgel megépített építmény, építményrész fennmaradási engedély megadásának az Étv. 48/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak-e vagy megteremthetőek-e,
b) a feltételek megléte esetén végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és egyben
c) legfeljebb hatvan napon belüli határidő kitűzésével felhívja az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi hatósághoz történő benyújtására.
……
68. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az építésrendészeti eljárását az építtetővel szemben, ha az építtető személye nem ismert, az építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosával szemben folytatja le.

69. § (1) Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzésén tapasztaltak alapján
a) elrendelheti az építmény, építményrész kötelező jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha azt az építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik, vagy annak elmaradása az épület stabilitását, használati biztonságát veszélyeztetheti,
b) elrendeli az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti,
……”

Tájékoztatom, hogy hivatalunk közterület-felügyelete a tél folyamán felmérte a városban található romos, illetőleg megbontott épületeket és 35 – köztük az érintett Világosság utcai - épülettel kapcsolatban kezdeményezett eljárást az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt illetékes építésrendészeti hatóságnál, a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal. Járási építésügyi Hivatalánál (2700 Cegléd Kossuth tér 1.)

Tudomásunk szerint a hatóság valamennyi esetben eljárást indított, helyszíni szemlét tartott és megtette a feladat és hatáskörébe tartozó szükséges lépéseket.

Az ügyben bővebb tájékoztatással a hivatkozott hatóság szolgálhat.

Abony, 2014. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Dr. Balogh Pál
jegyző

 

Közélet:
 2 Hozzászólás   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ajánlott cikkek:

Chliievő verseny

Magyar Bál

Adventi gyertyagyújtás

Adventi gyertyagyújtás

Kinizsi szoboravató

Sportbál

Magyar Kultúra Napja

Szilveszter a Főtéren

Tarka tér

Rózsaszín séta

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!
megtudom neked

veroniq -

2014.09.10. 22:14:03

Kérlek, írj nekem privátban és megtudom neked!

Veronika

Van ennél rosszabb is!

Varga Csaba -

2014.09.10. 14:57:15

A szomszédomban egy sokkal rosszabb állapotú ház van. Nem tudom, hogy szerepel-e a 35 között.

 

Vajon kitől lehetne ezt megtudni?


Szavazás
Önnek van már védettségi igazolványa?
   
 Van, mert beoltattam magam 
 Van, mert átestem a COVID-on 
 Beoltattam magam, de még nem kaptam meg 
 Nincs, mert még nem oltattam be magam 
 Nincs, és nem is akarom, hogy legyen!  
   
Eredmény
Programok

Miért kulcsfontosságú, hogy rendszeresen ápoljuk cipőinket?

Nincs kiábrándítóbb, mint egy koszos, igénytelen, ápolatlan cipő, akkor is, ...

Milyen hatással van az új NAV törvény az ERP rendszerekre?

Magyarországon időről időre módosulnak az adótörvények, ezzel aligha mondtunk újat. ...

Milyen tápot válassz a kölyökkutyádnak?

  Egy kiskutya rengeteg örömet tud hozni egy család ...

Hogyan lehet hatásos marketingszöveget írni?

Míg bő húsz évvel ezelőtt elég volt a termék néhány előnyét, esetleg az árát kiemelni egy-egy szórólapon, ma már merőben más a helyzet. Egyrészt több helyre kell szöveges tartalmat gyártanod, másrészt a nagy zaj miatt különösen frappánsan kell megfogalmazni a mondandódat, ha azt szeretnéd, hogy az olvasóból konverzió legyen.

Így telepítsük a csepegtető szalagot!

  A csepegtető öntözésnek köszönhetően nagyon sokat spórolhatunk a ...

Egy modern mennyezeti LED lámpa a te otthonodból is hiányzik

A modern mennyezeti LED lámpa napjainkban már a legtöbb otthonban fellelhető. Sokan gondolták úgy, hogy a régi, energiapazarló fényforrásokat lecserélik korszerűbbre, és megreformálják a világításrendszerüket. És te? Közéjük tartozol?

Korszerű implantációs eljárás csontpótlás nélkül

A csontpótlásos kezelés egy komplex, költséges folyamat, érthető, hogy sokan miért nem szeretnének belevágni. Szerencsére a modern fogászati fejlesztések lehetővé tették, hogy számukra is adott legyen egy optimális megoldás, egy speciális implantátumos technika.

Vizelettartási gondok megoldására ajánlott a lézerkezelés

 

A nőket érintő egyik nagyon érzékeny témakörről van szó, amelyet más területekhez hasonlóan a hölgyek szeretnek magukba fojtani. Nem beszélnek róla, pedig ha beszélnének, rájönnének, hogy rengeteg sorstársuk van, aki hasonló panaszokkal küzd, és egyáltalán nem kor függvénye az, hogy valakinek van vagy nincs vizelettartási problémája.

 

 


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok