Mi Abonyunk - 1942. augusztus 20 hajnali 5 óra 7 perc
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8084, belépett felhasználók: 0.

Markó Ferenc - 2011.08.20. 09:30

Horthy István kormányzóhelyettes halála
1942. augusztus 20-án hajnalban 5:07 órakor, az Ilovskoye felderítô repülôtér közelében egy magyar repölôtiszt karórája megállt. Horthy István kormányzóhelyettes, tartalékos fôhadnagy huszonötödik bevetésére indult V-421 jelzésű Héja (Hawk) harci repülôjén. A gép lezuhant, elégett és szétrobbant, az okokat máig nem tudják megállapítani. Az óra mutatói jelezték a Szent István napi tragédia pillanatát.
vitéz Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagy
a Dongó század Héja vadászgépén felszállás előtt a doni fronton. 1942 nyarán.

.

Közvetlenül a tragédia után, a háborús Budapesten ellentmondó hírek terjedtek el a Kormányzóhelyettes halálának okairól. Ezek szerint talán géphiba okozta a szerencsétlenséget. Vagy talán lelôtték? Arról is beszéltek, bogy névnapot ünnepeltek és ittasan szállt fel bevetésre. De legtöbben, suttogva arra gyanakodtak, hogy szabotázs okozta a tragédiát.

Vizsgáljuk meg ezeket a lehetôségeket.

Az olasz Héja-gépek forduláskor néha lefelé csúsztak. Két nappal elöbb Horthy István gépe is lefelé fordult, négyezer méter magasban és vissza tudta emelni a Héját. Valószínűtlen, hogy két nappal késôbb ne tudta volna dominálni a gépet. Ez Ilona grófnô véleménye is. Leírta, hogy Horthy István szenvedélyes, kiváló repülô volt, aki öt is megtanította repülôt vezetni és kétüléses Arado gépükön végigrepültek Olaszország, Észak-Afrika, Palesztina és Bulgária fölött.

Esetleg lelôtték?
 Egyetlen szemtanú sem látott ellenséges gépet a közelben, a motoros megfigyelô is elmondta, hogy távcsôvel figyelte az eget, nem látott más gépet és nem hallott lövést.

Névnapot ünnepeltek és ittak? 
Nézzük Farkas György, az inas feljegyzését az elôzô estérôl, augusztus 19-rôl: Délután kiment a repülôgéphez, kisebb javítások után mindent rendben talált. Azt mondta, hogy szeptember elején hazamegyünk. Estefelé kért egy üveg brandyt, hogy elvigye Csukás osztagparancsnokhoz, akivel kártyázott. Tíz órakor jött vissza, az üveg brandyvel, amit nem nyitottak ki. Szólt, hogy keltsem fel 4:30-kor, mert indul utolsó bevetésére. Az ôrszemet utasította, hogy engem keltsen fel 4 órakor.

Vitéz Horthy István a szovjet fronton vitéz Jány Gusztáv vezérezredessel, a 2. hadsereg parancsnokával. 1942 nyarán.


Farkas György ezután így írja le, mi történt augusztus 20-án hajnalban:
4 órakor felkeltem, 4:30-kor felébresztettem Horthy Istvánt, a kocsi megérkezett. A repülôk felszálltak és köröztek a repülôtér fölött. Horthy István integetett. Felkelt a nap és egy körtefa alatt ültem, amikor Fehér hadnagy felém rohant s azt mondta, a gép lezuhant és a kormányzóhelyettes meghalt. Egy Horch jeepen átvágtunk egy napraforgómezôn. A repülögépet már elásták. Senki sem mehetett a közelébe, mert felrobbanhat. Fényképeztem. Amikor késôbb visszamentünk, több magasrangú német és magyar tisztet láttam ott. Megállapítottam, hogy a halott Horthy István és megismertem a tárgyakat, amelyek hozzá tartoztak. A Nikolayevka kórház ajtajából készítettek koporsót.

Egy másik szemtanú a levegôbôl figyelte a tragédiát. Wágner Károly veterán pilóta, aki elôzöleg negyvenegy bevetésen volt - legtöbbször a Donnál 1942. augusztus 20-án Heinkel He-46 jelzésű felderítô gépet vezetett, amit Horthy István és Nemeslaki Zoltán gépei kísértek. Ilona grófnôhöz intézett levélben leírta, mi történt azon a hajnalon.

Az egyik gép balra fordult és gyorsuló dugóhúzó formájában, majdnem vertikálisan zuhant lefelé. Megdöbbenve láttam, hogy a harmadik, negyedik, ötödik fordulat után nem emelkedett fel a nehéz gép. Az ötödik fordulat után a földre zuhant s több méter magas láng csapott fel, utána sűrű, fekete füst. Hihetetlenül gyorsan történt. Mindössze 6-8 másodperc alatt.

Véleményem szerint fontos megjegyezni, hogy Horthy István lezuhanása elôtt kilôtte jelzörakétáját; mielött a gép zuhanni kezdett. Kérdés: mit akart jelezni nekünk és a masik gép pilótájának? Mi történt a géppel repülés közben és zuhanás elôtt? Miért lôtte ki a jelzörakétát?

A Héja roncsait másnap elvitték, miután kihallgatták a fôgépészt, és a tisztító személyzetet. De két kérdésre nincs felelet: mi okozta a tragédiát és miért lôtte ki a pilóta a rakétát, azért, hogy jelezze nekünk, veszélyben van?

Mielôtt a szabotázs lehetôségérôl írunk, nézzük közelebbrôl Horthy Istvánt. l904-ben született Polában, a Monarchia adriai tengerészeti bázisán, ott és Isztambulban élt szüleivel, aztán Bécsben járt iskolába, késôbb Braunauban a fiumei Királyi Haditengerészeti Akadémiára és négy évig a budai Toldy Ferenc fôreálba. Budapesten végzett a József Nádor Műegyetemen, mint gépészmérnök és még egyetemista korában önkéntesként végzett katonai szolgálatot. Megtanult rerpülni és egy évig az USÁ-ban dolgozott a Ford detroiti gyárában. A csepeli Weiss Manfréd gyár igazgatója, majd a MÁV elnöke és a MAVAG direktora lett. 1940-ben vette feleségül Edelsheirn Gyulai Ilona grófnôt és 1942. február 19-én a Parlament megválasztotta Kormányzóhelyettesnek. 1942 májusában a szolnoki repülôosztag tagja lett és 1942 júliusában érkezett a Keleti Frontra.

Horthy István bevetés előtt, 1942 augusztusában


Mint Kormányzóhelyettesnek, nem kellett volna a frontra mennie, de nem akart megkülönböztetést, bajtársias repiilótiszt volt. Politikai ideálja gróf Széchenyi István volt. Tiszttársai pontosan tudták, hogy náciellenes.

De ezt tudták a német nácik is. Amikor Ilona grófnô, mint vöröskeresztes ápolónô a Keleti Frontra érkezett, Kitzinger tábornok, Ukrajna német katonai parancsnoka villájában látta vendégül ôket. Ott adta át Ilona grófnô Horthy Miklós üzenetét és István elmondta, hogy a háború után nyugatra megy s Angliában és Amerikában dolgozik majd Magyarország érdekében.

Abban a villában a falnak is fülei voltak. Ezt írja le Ilona grófnô az angol verzió elôszavában, amelynek címe: It must be told, -Meg kell mondani. Horthy István özvegye késôbb férjhez ment Guy Bowden angol ezredeshez. A könyvet öt unokájának és kilenc dédunokájának dedikálta.

Azt a verziót, hogy Horthy István ittasan szállt gépébe, a németek és a nyilasok terjesztették; inasa és a többi szémtanú is cáfolja ezt a feltevést. Ezzel szemben a szemtanúk megállapították, hogy német tisztek is voltak a magyar gépek mellett. A helyi kivizsgáló bizottság tagjai közül Baranyi Elek pilóta és Szabó Gyula pilótatiszt látták a gép zuhanását és leirták, hogy a gép hirtelen lefelé fordult és dugóhúzóba került mechanikai hiba folytán, ami feltehetöen már korábban is létezett s erröl akart jelt adni Horthy István a jelzôrakétával.

Nem tudják pontosan megállapítani, mi okozta a géphibát. De szabotázs verziója a legvalószínűbb. Dietrich von Jagow, a magyarországi német nagykövet nyilas információk alapján megírta Hitlernek, hogy Horthy István németellenes, angol és amerikai kapcsolatai vannak és zsidókat mentett meg. Hitler gyűlölte az egész Horthy családot, emlékezünk, hogy a Kormányzó kisebbik fia, ifj. Horthy Miklós volt 1944-ben az ellenállási mozgalom egyik vezetôje, akit 1944. október 15-én lelôtt és elfogott a Gestapo; ezért mondta el azon a napon a Kormányzó történelmi rádióbeszédét.

Hírforrás: internet
Történelem:
Blogok   
 2 Hozzászólás   
Ajánlott cikkek:

Ókori település romjait találták meg Szolnokon

Évezredes, római kori leleteket találtak Abonyban

Abonyi iratok a British Museumban

Október 23.: Egy nép azt mondta, elég volt!

Bronzkori szoptatóedényt- cumisüveget - találtak Cegléden

Horror: erőszak és vér tapad az abonyi Vigyázó-kastély történetéhez

Jandácsik Pál Hősök napi megemlékező beszéde

Ásatások a 4-es úton

Abonyi focitörténelem egy képen

Napi érdekes: elérhető a ceglédi hadifogoly- és gyűjtőtábort bemutató 3D-s alkalmazás.

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!
Megérezte a halálát

Markó Ferenc -

2011.08.20. 09:54:44

„VÉGRENDELET

vitéz nagybányai Horthy István, Magyarország Kormányzóhelyettese, budapesti /: Királyi Várpalota:/ lakos elhatároztam, hogy személyesen is részt veszek a harcban, amely magyar hazám és nemzeti létünk fennmaradását hivatott minden megsemmisítő idegen törekvéssel szemben biztosítani. Mielőtt a harctérre indulnék, a mai napon, az alulírott helyen és időben, összes vagyonom felől, halálom esetére, - a következő végrendeletet teszem: A kenderesi 3893 sz. tkvi. Betétben felvett és megboldogult nővéremtől örökölt ingatlanokat, valamint a katymári 3993. és 3994. sz. tkvi. betétben felvett és nagybátyámtól örökölt ingatlanokat fiam, ifj. nagybányai Horthy István örökölje. A katymári 3604, 3931, 3932, 3961 és 3962. sz. tkvi. betétben felvett és nagybátyámtól örökölt ingatlanok tekintetében végrendelkezési jogom utóöröklési joggal korlátozva van, ennélfogva ez ingatlanok tekintetében a bácsalmási királyi járásbíróság 1938. évi január hó 10. napján kelt Pk. 7803/9/1937. sz. hagyatékátadó végzés kiegészítő részét képező hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv örökösödési részének első pontja szerint örökösömül elsőszülött fiamat, ifj. Horthy Istvánt rendelem azzal, hogy utána ezen ingatlanokat első fiúszülöttségi jogon való öröklési rend szerint fiú utódai, ezek nem létében, pedig a fentebb megjelölt okiratban megszabott öröklési rend szerint tovább megnevezett örökösök örököljék....

Fiam nevelése tekintetében kívánom, hogy szüleim illetőleg a végrendeleti végrehajtó tanácsi, netáni elhatározási figyelembe vétessenek.

Kelt Budapesten, 1942. évi június 6. napján.

Horthy István"

A tragédia egyéb részletei

Markó Ferenc -

2011.08.20. 09:52:52

A roncsot csak délután 3 óra tájban lehetett megbontani, mert „...a benzingőzök még veszedelmesen párologtak...

...a Főméltóságú Úr holtteste a pilótaülésben találtatott meg felismerhetetlen állapotban, legnagyobbrészt megégve. A gépen kívül talált csontszilánkokból megállapítható, hogy halálát a zuhanással járó nekiütődés és nem tűzhalál okozta." „

...a repülőgépülésben talált holttestet lepedőbe csavarva, cinkkel bélelt ideiglenes koporsóba helyezték, majd beszállították a Nyikolevszka faluba települt... tábori kórházba.

Itt egy nagyobb, ugyancsak cinkkel bélelt koporsóba helyezték át... A koporsó cinkfedelét jelenlétünkben – /  már megérkezett ekkor a hadseregparancsnok, Jány Gusztáv is/ – a koporsóra helyezték és leólmozták, majd a fa szemfedélt is ráhelyezték a koporsóra, amelyet gépkocsin a repülőtérre szállítottunk.

Fakoporsó a nyikolevszkai hadikórház bejárati ajtajából készült!


Szavazás
Ön melyik képviselőjelöltre szavazna az 8-as választókerületben?
   
 Tóthné Somodi Ildikó VFE 
 Dr. Egedy Zsolt Mihály Független 
 Sáfránné Baranyi Beatrix Fidesz- KDNP 
   
Eredmény
Programok

A sarokkanapé, a kis lakások megmentője

Azok, akik kis lakásban élnek, pontosan tudják, hogy minden egyes ...

Miért kulcsfontosságú, hogy rendszeresen ápoljuk cipőinket?

Nincs kiábrándítóbb, mint egy koszos, igénytelen, ápolatlan cipő, akkor is, ...

Milyen hatással van az új NAV törvény az ERP rendszerekre?

Magyarországon időről időre módosulnak az adótörvények, ezzel aligha mondtunk újat. ...

Milyen tápot válassz a kölyökkutyádnak?

  Egy kiskutya rengeteg örömet tud hozni egy család ...

Hogyan lehet hatásos marketingszöveget írni?

Míg bő húsz évvel ezelőtt elég volt a termék néhány előnyét, esetleg az árát kiemelni egy-egy szórólapon, ma már merőben más a helyzet. Egyrészt több helyre kell szöveges tartalmat gyártanod, másrészt a nagy zaj miatt különösen frappánsan kell megfogalmazni a mondandódat, ha azt szeretnéd, hogy az olvasóból konverzió legyen.

Így telepítsük a csepegtető szalagot!

  A csepegtető öntözésnek köszönhetően nagyon sokat spórolhatunk a ...

Egy modern mennyezeti LED lámpa a te otthonodból is hiányzik

A modern mennyezeti LED lámpa napjainkban már a legtöbb otthonban fellelhető. Sokan gondolták úgy, hogy a régi, energiapazarló fényforrásokat lecserélik korszerűbbre, és megreformálják a világításrendszerüket. És te? Közéjük tartozol?

Korszerű implantációs eljárás csontpótlás nélkül

A csontpótlásos kezelés egy komplex, költséges folyamat, érthető, hogy sokan miért nem szeretnének belevágni. Szerencsére a modern fogászati fejlesztések lehetővé tették, hogy számukra is adott legyen egy optimális megoldás, egy speciális implantátumos technika.


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok